آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبستان دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

3 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ايماني باغبزم

1382/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي مهدوي رايني

1384/07/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل زارع

1383/07/28