آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پويا پورفولادي

1387/08/08

دبستان پسرانه سما

سيدعرفان فدائي چترودي

1383/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين حاج عباسي

1381/08/05

دبستان پسرانه سما

رضا رشيدي

1387/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح مهديان

1381/08/03

دبستان پسرانه سما

مهدي ستوبر

1387/08/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كامياب

1387/08/03

دبستان دخترانه سما

آيناز حيدري زاده قاسمي

1387/08/01

دبستان پسرانه سما

صالح خراساني

1388/08/06

دبستان دخترانه سما

مانيا غياثي طرزي

1387/08/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي نيك پور

1384/08/06

دبستان دخترانه سما

كيانا قاسمي سلطان آبادي

1388/08/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه ذكريائي كرماني

1388/08/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين حسين پورعسكري

1385/08/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عبدالهي مهدابي

1380/08/03

دبستان دخترانه سما

هستي بني اسد

1388/08/02

دبستان دخترانه سما

هستي روهنده

1387/08/08

دبستان پسرانه سما

محمداحسان عسكري

1387/08/08

دبستان دخترانه سما

يسنا ميرزائي رايني

1388/08/05

دبستان دخترانه سما

مبينا حسيني مزارعي

1384/08/02