آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

بيتا ايزدشناس

1388/07/28

دبستان دخترانه سما

دلارام ثمره حسيني نجار

1386/07/27

دبستان پسرانه سما

متين عرفاني

1386/07/27

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي قانعي

1384/07/28

دبستان پسرانه سما

احسان سلطاني نژاد

1384/07/28

دبستان پسرانه سما

علي اصغر خراساني

1387/07/23

دبستان دخترانه سما

يسنا جعفري گوهري

1389/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آريانا يخچالي

1383/07/28

دبستان پسرانه سما

نعيم محمدي قنات غستاني

1387/07/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه علي آبادي

1389/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرنيا خالقي قنات غستاني

1383/07/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شجاع الديني

1386/07/24

دبستان دخترانه سما

مهديس رجائي

1390/07/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل زارع

1383/07/28

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي زاده تهرودي

1387/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ايماني باغبزم

1382/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح رضواني

1382/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين پورشاهدوستي

1381/07/29

دبستان پسرانه سما

ياسين خالقي

1386/07/23