آخرین اخبار مدارس


28 اردیبهشتدبستان پسرانه

25 اردیبهشتدبستان پسرانه

24 اردیبهشتدبستان پسرانه

22 اردیبهشتدبستان پسرانه

21 اردیبهشتدبستان پسرانه

18 اردیبهشتدبستان پسرانه

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

11 اردیبهشتدبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس



تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

تبسم خواجوئي گوكي

1390/07/27

دبستان دخترانه

ريحانه انجم شعاع

1389/07/27

دبستان دخترانه

يسنا جعفري گوهري

1389/07/26

دبستان دخترانه

الينا عربي انبي

1390/07/27

دبستان پسرانه

اميرمحمد منظري توكلي

1390/07/27

دبستان دخترانه

مائده خواجوئي گوكي

1387/07/28

دبستان پسرانه

كيان اماني نژادنمچي

1389/07/28

دبستان پسرانه

بهداد نادري زاده

1391/07/27

دبستان دخترانه

زهرا جمالي فرسنگي

1390/07/29

دبستان دخترانه

فاطمه برهاني نژادجرجافكي

1391/07/23

دبستان دخترانه

فاطمه محمدي زاده تهرودي

1387/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل زارع

1383/07/28

دبستان دخترانه

فاطمه گيشيني زاده

1387/07/29

دبستان دخترانه

بيتا ايزدشناس

1388/07/28

دبستان پسرانه

آرين فلاح

1389/07/30